Aanmelden

Aanmeldprocedure obs 't Prisma

 

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.  

Ook in het geval van bijvoorbeeld een verhuizing kunt u uw kind aanmelden bij ons op school. 

 

Stappen voor het aanmelden 


Eerst kennismaken 

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U maakt een afspraak voor een rondleiding op de gewenste locatie.
Wijk Digna Johanna – Stefan Kattenberg, telefoon: 010-4161526
Tussenwater – Dana Scholte  010-2957416
Na de rondleiding kunt u bepalen of u uw kind schriftelijk wilt aanmelden op onze school.
 

 

Aanmelden  

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.   

Wij gaan contact opnemen met de voorschool of kinderdagopvang waar uw kind nu zit. Of met de huidige school, indien het een leerling betreft die al de basisschoolleeftijd heeft. 

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op de website van de school. 

 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.   

 

 • In deze onderzoeksperiode proberen wij in kaart te brengen of onze school aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen en of we uw
  zoon/dochter passend onderwijs kunnen bieden. Wij hebben als school 6 weken de tijd om onderzoek te doen en hierover een besluit te nemen. Wij mogen dit eenmalig met 4 weken verlengen. Indien wij deze onderzoeksperiode verlengen, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en aangeven waarom wij dit doen.
   

 

 • Door ondertekening gaat u ermee akkoord dat relevante (aanvullende) informatie van uw kind wordt opgevraagd bij (indien van toepassing): de vorige school, bij de voorschoolse voorziening waar uw kind het laatst was ingeschreven, het CJG of uzelf. 

 

 • Op basis van de door u geleverde informatie wordt gekeken of wij uw kind passende ondersteuning kunnen bieden op onze school en tot inschrijving kunnen overgaan. Als de gegeven informatie (achteraf) niet juist of onvolledig was in de onderzoeksperiode kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop de school het onderwijs voor uw kind passend kan maken.  

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.   

 

Wij hebben geen zorgplicht:  

 • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.  

In de schoolgids staat aangegeven hoeveel leerlingen er in een groep kunnen zitten. Het kan dus zijn dat bij aanvang van het schooljaar er in een bepaalde groep nog plekken zijn, maar dat later in het jaar dit niet meer zo is. Vanzelfsprekend doordat we gedurende het schooljaar nieuwe inschrijvingen hebben gekregen. 

 • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op de website van onze school kunt u informatie over de werkwijze van onze openbare school vinden. 

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

 

Wachtlijst  

Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor een aantal groepen.  

 • We hanteren een maximaal aantal beschikbare plekken in een groep. Deze aantallen kunt u vinden op onze website. Voor actuele informatie neemt u contact op met de school.  

Gedurende het jaar kunnen de beschikbare plekken dus veranderen, bijvoorbeeld doordat er kinderen vertrekken van school wegens een verhuizing. 

 • Broer/zus van onze huidige leerling hebben voorrang bij plaatsing. 

 

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen.  De groepsleerkracht neemt 6 a 8 weken voor aanvang van uw kind contact met u op om de wendagen af te stemmen.  

 

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.   

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.    

 

Bij voorkeur start een zij-instromer na een schoolvakantie. Voor die schoolvakantie proberen we een wenmoment te hebben, zodat uw kind vast kennis kan maken met de nieuwe leerkracht en klasgenootjes.  

 

 

Informatieboekje groep 1 / 2 Sara Burgerhartweg