Privacy reglement

Privacy op school

 

Op obs ’t Prisma gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
Dit is vastgelegd in het privacyreglement [Link onderaan de pagina] van Stichting BOOR.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en volgsysteem ParnaysSys leerlingvolgsysteem.
Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat ’t Prisma onderdeel uitmaakt van Stichting BOOR, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen.
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. [Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is hieronder opgenomen.]
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur/locatiedirecteur.
Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derde, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite, maar ook aan het uitdelen klassenlijsten of adreslijsten.Op onze school hebben we een privacyreglement [Zie onderaan de pagina]. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

 

Lijst met leveranciers
– Malmberg
– Noordhof Uitgevers
– Thieme Meulenhoff
– Zwijsen
– Veilig Verkeer Nederland

Gebruik beeldmateriaal Parro en website

Scholen, wij dus ook, maken regelmatig foto’s van activiteiten in de school, excursies, schoolreisjes ed waar kinderen herkenbaar op te zien zijn. Deze foto’s  worden gebruikt om u als ouder via Parro of de schoolwebsite te informeren over wat uw kind op school meemaakt.

De school heeft toestemming nodig om dit beeldmateriaal te delen. Dit betekent dat u als ouder aan kunt geven of er wel of niet foto’s van uw kind op Parro of op de website te zien zijn.

Bij inschrijving van uw kind op school of anders in een vorig schooljaar heeft  u toestemming gegeven of geweigerd voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming  geldt zolang uw kind bij ons op school zit, tenzij u de toestemming geheel of gedeeltelijk intrekt. Dan moet u een nieuw formulier privacy verklaring aanleveren. (zie download)

Contact over privacy onderwerpen: privacy@obsprisma.nl