Cultuur & burgerschap vaklessen

Cultuur & burgerschap vaklessen

Aanpak lessen

Bij ’t Prisma willen we dat onze kinderen cultureel meer bewust worden. Bewust van zichzelf; wie ben ik, waar sta ik en hoe verhoud ik mij tot mijn leefomgeving?

In de lessen cultuur- en burgerschap onderzoeken leerlingen hoe je op een positieve manier jouw mening kan geven en optimistisch kan bijdragen aan de democratische samenleving. Vanuit een positief zelfbeeld en met respect voor elkaar.

We hebben voor 4 burgerschapsthema’s gekozen: ruimte voor ieders talent, kritisch zijn zonder oordeel, dialoog aangaan met je omgeving, gelijke kansen.

In ons cultuur- en burgschapsonderwijs werken we actief aan de persoonsvorming van leerlingen door hen de culturele basisvaardigheden aan te leren:

  • waarnemen:  Door te observeren hoe we ons als mens gedragen en oefenen we om verschillende standpunten in te nemen.
  • verbeelden:  Het zelf iets maken en creëren leert ons vorm en inhoud geven aan onze eigen gedachten.
  • conceptualiseren  Gaat over het benoemen van en het met elkaar in gesprek gaan over onze waarden en verlangens.
  • analyseren:  Onze handelingen en gedrag te beschouwen en verklaren.

In onze aanpak staat de leerling en diens belevingswereld centraal.
We werken vanuit hun eigen geheugen(kennis)bibliotheek: wat weet je van dit onderwerp en wat kan je daarmee?

Ons leerplan Cultuur & burgerschap

Van het kind dat straks de maatschappij in gaat, wordt steeds vaker verwacht dat het zich zal blijven ontwikkelen, dat het zijn eigen kansen creëert, zichzelf kan presenteren en positioneren. Vanuit eigenheid en verbonden met zijn omgeving. Kortom, een zelfverantwoordelijk persoon met een moreel kompas, die in staat is om flexibel naar zichzelf en zijn omgeving te kijken en passend te handelen in elke situatie. Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en voorbereidt zijn om actief aan onze pluriforme samenleving deel te nemen. Ons motto is ook:
We helpen kinderen zichzelf, anderen en de wereld om zich heen kennen en begrijpen.”
Daarom werken we aan generieke vaardigheden die nodig zijn om je als mens in onze dynamische 21e eeuw staande te houden:

  •  Open minded zijn: respectvol omgaan met elkaar, luisteren zonder oordeel.
  • Vrij denkend zijn: op een andere manier over dingen leren denke
  • Onderzoekend zijn: verschillende standpunten kunnen innemen en accepteren
  • Positief zijn: het zien van kansen en oplossingen i.p.v problemen
  • Ondernemen zijn: op jouw wijze bijdrage aan een democratisch samenleving
  • Meer bewustzijn zijn: culturele verschillen herkennen, waarderen en hier zelfbewust, creatief en speels mee omgaan.

Cultuur

Burgerschap

Op de website van Leraar 24 staat een goede omschrijving van het belang van kunst- en cultuuronderwijs.

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater en media zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Cultuuronderwijs is daarom belangrijk vanaf het primair onderwijs.Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Het is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie. Leerlingen werken aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de media(kunst). De leerlingen leren het ook als expressie- en communicatiemiddel in te zetten. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur.

Cultuur & Burgerschap | School Cultuurnetwerk

De interne cultuur coördinator Jelena Milhajlović vormt met de vakdocent cultuur-& burgerschap Anne Keereweer van Kunstbeleven de spil van ons school cultuurnetwerk in Hoogvliet. Zij bouwen aan een actief netwerk van cultuurmakers, ondernemers, sociaal betrokken wijkbewoners en ouders van leerlingen die met hun talent, kennis of kunde willen bijdragen aan onze wijkacties.

Huidige samenwerkingspartners zijn o.a. Stel je voor 010, Villa Zebra en MAAStheater, Wijkteam Tussenwater, Stadsbeheer Hoogvliet, Gemeente Rotterdam. Ter ondersteuning van onze wijkacties ontvangen we subsidie van de gebiedscommissie Hoogvliet en Cultuur Concreet.

img

't Prisma een een school met veel aandacht voor
cultuur en burgerschap.

Cultuur onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.