Onderwijs

Onderwijs

img

Wanneer uw kind bij ons op school komt, kunt u ervan uitgaan dat wij ervoor zorgen dat het zijn capaciteiten maximaal gaat benutten. Wij halen populair gezegd eruit wat erin zit, zodat uw kind met een stevige basis naar het vervolgonderwijs gaat. Wij doen dat door uw kind goed te volgen, zowel op onderwijskundig als sociaal emotioneel gebied.

Groep 1 en 2 maakt gebruik van een observatiesysteem waarbij iedere drie maanden uw kind gericht wordt geobserveerd en er wordt genoteerd of de ontwikkeling voldoende is.

De leerkrachten stemmen de lesstof af op de ontwikkeling van uw kind. Ook wordt er aan het eind van het eerste jaar op school een cito-toets afgenomen. We kijken dan hoe uw kind zich ontwikkelt in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten.

In leerjaar twee wordt de cito twee keer afgenomen. Deze toetsen richten zich op de voorwaarden voor het lezen en rekenen in groep 3. Zo brengen wij de ontwikkeling goed in kaart en kan de leerkracht in groep 3 rekening houden met de behoeften van uw kind.

In groep 3 tot en met 8 nemen wij twee keer per jaar de cito-toetsen af en bijna iedere maand een toets die bij de methoden hoort.

Alle gegevens worden verwerkt in groepsplannen en doordat wij de leerlingen de instructie geven die ze nodig hebben kunnen we zorgen dat ze zich niet vervelen of verloren voelen bij hun onderwijskundige ontwikkeling.

Ook houden we goed in de gaten of uw kind zich prettig voelt. We doen dit door in ieder geval twee keer per jaar het gedrag te beschrijven.

Organisatie onderwijs

De leerlingen worden ingedeeld in jaargroepen, dit houdt in dat leerlingen op basis van leeftijd bij elkaar geplaatst worden. De groepsgrootte is momenteel tussen de 20-25 leerlingen.

OBS ’t Prisma geeft onderwijs met het directe instructiemodel Voor de groepsleerkracht betekent dit dat lestijd zo effectief mogelijk gebruikt wordt. Voor leerlingen betekent het instructie en hulp op maat, iedere leerling krijgt de (verwerking) stof aangeboden op zijn eigen niveau. Er vindt voor iedere leerling afstemming plaats naar behoefte, in uitleg, in tijd en leerstof.

Op onze school zijn wij bezig met het opvoeden en onderwijs geven aan uw kind, onze leerling. We worden daarbij ondersteund door andere organisaties zoals: CJG, schoolmaatschappelijk werk, het Buurt Netwerk, de wijkagent, de gebiedscommissie Hoogvliet, SBO Hoogvliet en het netwerk van PPO.

Kernwoorden van 't Prisma

  • Respect
  • Geborgenheid
  • Zelfstandigheid
  • Optimale ontwikkeling
  • Kunst en cultuur

De leerling staat centraal

Respect voor anderen

Positief zelfbeeld

Burgerschap

Integer handelen

Optimistische kijk op het leven